ग्रामपंचायत प्रशासन

–ग्रामपंचायत प्रशासन–

सरपंच – सौ. वहिदा हारुण शिकलगार.

उपसरपंच – श्री. उदयसिंह पांडूरंग सुर्यवंशी.

–ग्रामपंचायतसदस्य–

श्री. प्रकाश आण्णा नवले.

श्री. प्रल्हाद जगन्नाथ पाटील.

श्री. संजय हंबिरराव सुर्यंवंशी.

श्री. बाबासो शंकर गुरव.

श्री. श्रीपाल किसन भागवत.

श्री. बापू धनू कोले.

श्री. शंकर मारुती वारे.

सौ. लता रामचंद्र पाटील.

सौ. अनिता अशोक सुर्यवंशी.

सौ. माया मोहन सुर्यवंशी.

सौ. संपदाताई केशव कुराडे.

श्री. नितीन मोहन नवले.

श्री. दादासो रामचंद्र चौगुले.

श्री. सर्जेराव शामराव शिंदे.

सौ. प्रतिभा धैयशिल पाटील.

–ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत अंकलखोप–

श्री. पी.आर. सुर्यवंशी.

–गावकागमार तलाठी–

श्री. पी.व्ही. पुजारी.