आकडेमोडी

गावची लोकसंख्या–

एकूण        – 10724.

  • पुरुष    – 5587.
  • महिला – 5137.

 ग्रामपंचायतीचे वार्ड – 6.

गावातील कुटुंब संख्या – 1825.

मतदार – 7782.

  • पुरुष    – 3980.
  • स्त्री     – 3802.

साक्षर – 7226.

  • पुरुष   – 4165.
  • स्त्री     – 3061.

निरक्षर – 3498.

  • पुरुष    – 1422.
  • स्त्री      – 2076.